βίντεο

Διπλός ανελκυστήρας στο έδαφος

Ενιαίος ανελκυστήρας στο έδαφος

Γρήγορη ανύψωση